Käesolev privaatsusjuhend on koostatud soovist ja kohustusest kaitsta klientide privaatsust, mis seostub meie poolt kliendi andmete kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja talletamisega. Tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu vastavate õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

• Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

• Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

• Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

• Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

• Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 – – – – – – –

 

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Данные правила приватности составлены исходя из желания и обязательств защищать приватность клиентов, связанную с нашим сбором, пользованием, публикацией, пересылкой и хранением данных клиента. Данная деятельность согласуется с соответствующими правовыми актами Европейского союза и законодательством Эстонской Республики, в том числе с Общим регламентом по защите данных (GDPR).

Какие личные данные обрабатываются

 • имя, номер телефона и адрес электронной почты;
 • адрес для доставки товаров;
 • номер банковского счета;
 • стоимость товаров и услуг, а также данные, связанные с платежами (история покупок);
 • данные поддержки клиента.

С какой целью обрабатываются личные данные

 • Личные данные используются для обслуживания заказов клиента и доставки товаров.
 • Данные истории покупок (дата покупки, товар, количество, данные клиента) используются для составления обзора приобретенных товаров и услуг, а также для анализа клиентских предпочтений.
 • Номер банковского счета используется для обеспечения платежей клиенту.
 • Личные данные, такие как адрес электронной почты, номер телефона и имя клиента обрабатываются для того, чтобы разрешать вопросы, связанные с поставкой товаров и услуг (поддержка клиента).
 • IP-адрес пользователя интернет-магазина или прочие сетевые идентификаторы обрабатываются для осуществления услуг интернет-магазином как информационным обществом, а также для составления статистики веб-пользования.

Правовая база

Обработка личных данных производится для выполнения юридических обязательств (к примеру, бухгалтерия и разрешение потребительских споров).

Личные данные пересылаются для осуществления поддержки клиентов интернет-магазина, сделавших покупки, и управления историей покупок, а также для разрешения проблем клиентов.

Имя, номер телефона и адрес электронной почты пересылаются выбранному клиентом поставщику транспортной услуги. Если речь идет о товарах, доставка которых осуществляется с помощью курьерской услуги, то, помимо контактных данных, пересылается и адрес клиента.

Если бухгалтерия интернет-магазина осуществляется со стороны поставщика услуги, то личные данные передаются поставщику услуги для производства бухгалтерских операций.

Личные данные могут передаваться поставщику инфотехнологических услуг, если это необходимо для обеспечения функциональности или хранения данных интернет-магазина.

Безопасность

Все личные данные клиента обрабатываются как конфиденциальная информация. Зашифрованный канал передачи данных с банками обеспечивает защищенность личных данных и банковских реквизитов.

Хранение

При закрытии клиентского счета в интернет-магазине личные данные удаляются, за исключением случаев, когда такие данные требуется сохранить для бухгалтерии или разрешения потребительских споров.

Если покупка в интернет-магазине совершена без использования клиентского счета, то данные истории покупки хранятся в течение трех лет.

В случае споров, связанных с платежами и потребительскими спорами, личные данные хранятся до исполнения требований или окончания срока действия.

Необходимые для бухгалтерии личные данные хранятся в течение семи лет.

Удаление

Для удаления личных данных следует связаться со службой поддержки клиентов посредством электронной почты. На заявление об удалении отвечают не позднее чем в течение месяца, в процессе уточняется период удаления данных.

Перенос

На заявление о переносе личных данных, предоставленных по электронной почте, отвечают в не позднее чем в течение месяца. Служба поддержки клиентов удостоверяет подлинность личности и извещает о личных данных, подлежащих переносу.